Wet- en regelgeving voor vrijwilligers binnen organisaties

Onze vrijwilligerscentrales bemiddelen niet alleen in vrijwilligerswerk, wij zijn daarnaast ook dé expertisecentra rondom vrijwilligerswerk in Gelderland en beantwoorden al uw vragen rondom dit werkveld. Wat betreft wet- en regelgeving beschikken we over de nodige kennis en informatie. Werken met èn goed zorgen voor vrijwilligers betekent op de hoogte zijn en blijven van de verschillende wet- en regelgeving. Zoals u weet wil regelgeving rondom bijvoorbeeld vergoedingen, verzekeringen en uitkeringen nog weleens veranderen.


Vergoedingen

Maatschappelijke organisaties mogen een vrijwilligersvergoeding geven aan vrijwilligers. De vergoeding kan bestaan uit een reiskostenvergoeding en/of een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Bovendien hebben veel vrijwilligersorganisaties onvoldoende middelen om alle onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn. Leg deze afspraken vast in een vrijwilligerscontract.


In bepaalde gevallen kan een onkostenvergoeding gevolgen hebben voor het betalen van belasting of uitkering. De vrijwilligersvergoeding is in 2023 onbelastbaar als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt afgesproken dat uw vrijwilliger per uur een vergoeding ontvangt. De vrijwilliger is 21 jaar of ouder. Hij/zij krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.
  • U hebt afgesproken dat u uw vrijwilliger per uur een vergoeding ontvangt. De vrijwilliger is jonger dan 21 jaar. Hij/zij krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.
  • U hebt niet afgesproken dat uw vrijwilliger per uur een vergoeding ontvangt. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 190 per maand en € 1.900 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.
  • De organisatie waar de vrijwilliger deze vergoeding ontvangt hoeft de vergoedingen niet door te geven aan de Belastingdienst. Als de vrijwilliger naast een vaste vrijwilligersvergoeding ook reiskostenvergoeding en/of vergoeding van de gemaakte kosten krijgt, geldt nog steeds dat deze samen niet meer dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar mogen zijn.


Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie hierover.


Geen vrijwilligersvergoeding

Het kan zijn dat een vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 5,00 per uur (of € 2,75 per uur als iemand jonger is dan 21 jaar), € 190 per maand of € 1.900 per jaar. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Meer antwoorden op veel gestelde vragen over vrijwilligersvergoedingen kunt u lezen op vrijwilligerswerk.nl


Verzekering

Waarom verzekeren?

Vrijwilliger De meeste mensen hebben een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). In de wet is vastgelegd dat wanneer iemand ten opzichte van een ander een onrechtmatige daad pleegt, deze de schade verplicht moet vergoeden. Deze aansprakelijkheidsverzekering biedt niet altijd dekking voor schade die ontstaat bij het doen van vrijwilligerswerk.


Organisatie Naast de vrijwilliger, kan ook de organisatie aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld omdat de vrijwilliger werkzaamheden in opdracht van de organisatie uitoefent en/of de organisatie dit niet voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen. 


Uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn om werkervaring en nieuwe contacten op te doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het kan zelfs de kans op een baan vergroten. Als iemand een WW-uitkering krijgt, mag diegene vrijwilligerswerk doen. Echter vrijwilligerswerk mag de re-integratie van iemand niet in de weg staan. De vrijwilliger moet zich aan een aantal regels houden, anders kan het invloed hebben op de hoogte van de uitkering;

  • De vrijwilliger geeft door aan het UWV dat hij/zij vrijwilligerswerk doet.
  • Het vrijwilligerswerk was niet voorheen een betaalde baan en wordt ook niet elders betaald uitgevoerd.
  • De vrijwilliger blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Krijgt iemand betaald werk aangeboden, dan moet degene dit accepteren, ook als dit betekent dat hij/zij moet stoppen met vrijwilligerswerk.
  • De vrijwilliger krijgt niet betaald (op een max. vrijwilligersvergoeding na).
  • Vrijwilligerswerk wordt gedaan voor een maatschappelijke organisatie (dus geen commerciële instelling).
  • Verder is vrijwilligerswerk geen sollicitatieactiviteit. De vrijwilliger houdt sollicitatieplicht. De vrijwilliger kan met de werkcoach overleggen over (tijdelijke) ontheffing hiervan.


Wanneer iemand met een WW-uitkering vrijwilligerswerk wil doen, vraagt hij/zij goedkeuring aan het UWV. Daarnaast moet de vrijwilliger en de organisatie waar het vrijwilligerswerk gedaan wordt een meldingsformulier invullen. Het doen van vrijwilligerswerk heeft geen consequenties voor de hoogte van de uitkering, indien er maximaal 20 uur per week vrijwilligerswerk wordt gedaan en een eventuele vergoeding niet hoger is dan de wettelijk bepaalde onbelastbare vergoeding.


Lees deze informatie en meer op de website van het UWV.